CHO 5 ĐIỂM PHÂN BIỆT THẲNG HÀNG A1, A2, A3, A4, A5 BIẾT RẰNG A3 NẰMGIỮA A1 VÀ A4, A3 NẰM GIỮA A2 VÀ A5, A5 KHÔNG NẰM GIỮA A3 VÀ A4

Câu 5 (3,0 điểm): Cho 5 điểm phân biệt thẳng hàng A

1

, A

2

, A

3

, A

4

, A

5

biết rằng A

3

nằmgiữa A

1

và A

4

, A

3

nằm giữa A

2

và A

5

, A

5

không nằm giữa A

3

và A

4

.a) Vẽ hình theo diễn đạt trênb) Kể tên các đoạn thẳng được tạo thành từ 5 điểm thẳng hàng đã choc) Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành nếu có A

1

, A

2

, A

3

, …… A

n

điểm phân biệtthẳng hàng?