TỪ NÀO TRONG CÁC TỪ SAU ĐÂY LÀ TỪ HÁN VIỆT. A. SUNG SỚNG....

Câu 3. Từ nào trong các từ sau đây là từ Hán Việt. A. Sung sớng. C. Sung túc. B. Tơi đẹp. D. Lạ thờng.