CHO CÁC THÀNH PHẦN SAU

Câu 23. Cho các thành phần sau: (1) sinh vật sản xuất , (2) sinh vật tiêu thụ, (3) sinh vật phân giải, (4) các chất vô cơ, (5) các chất kích thích, (6) các chất hữu cơ, (7) các enzim và các chất xúc tác, (8) các yếu tố khí hậu. Các thành phần nào thuộc cấu trúc của hệ sinh thái là A. 1, 2, 3, 4, 6, 8 B. 1, 2, 3, 4, 5 C. 2, 3, 4, 5, 7 D. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8