THEO CÔNG VĂN 688 HƯỚNG D N SINH HO T CHUYÊN MÔN V Đ I M I PHẪ Ạ Ề Ổ Ớ ƯƠNG PHÁP D Y H C VÀ Ạ ỌKI M TRA ĐÁNH GIÁ, T CH C VÀ QU N LÝ CÁC HO T Đ NG CHUYÊN MÔN C A TRỂ Ổ Ứ Ả Ạ Ộ Ủ ƯỜNG THCS QUA M NG, GI Ạ ỜD Y ĐẠ ƯỢC X P LO I TRUNG BÌNH THÌ ĐI M T NG C N...

Câu 30: Theo công văn 688 h

ướ

ng d n sinh ho t chuyên môn v  đ i m i ph

ề ổ

ươ

ng pháp d y h c và 

ki m tra đánh giá, t  ch c và qu n lý các ho t đ ng chuyên môn c a tr

ạ ộ

ườ

ng THCS qua m ng, gi  

d y đ

ượ

c x p lo i trung bình thì đi m t ng c ng ph i đ t bao nhiêu: 

ế

ả ạ

A. D

ướ

i 50.       

B. 50 đ n d

ế

ướ

i 65       

C. 65 đ n d

ế

ướ

i 80       D. 80 tr  lên

II. PH N T  LU N