HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN KHÁC HỆ SINH THÁI NHÂN TẠO ỞA. THÀNH PHẦN...

Câu19. Hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh thái nhân tạo ởA. thành phần cấu trúc, chu trình dinh dưỡng, chuyển hoá năng lượng.B. thành phần cấu trúc, chu trình dinh dưỡng C. chu trình dinh dưỡng, chuyển hoá năng lượng.D. thành phần cấu trúc, chuyển hoá năng lượng.