CHO TỪNG CHẤT H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3 LẦN LƯỢT TÁC DỤNG VỚI...

Câu 10: Cho từng chất H

2

N−CH

2

−COOH, CH

3

−COOH, CH

3

−COOCH

3

lần lượt tác dụng với dung

dịch NaOH (t

o

) và với dung dịch HCl (t

o

). Số phản ứng xảy ra là:

A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.