CHO MỘT SỐ PHÁT BIỂU SAU ĐÂY VỀ CÁC GEN TRÊN ADN VÙNG NHÂN CỦA TẾ BÀO NHÂN SƠ

Câu 1 [V-ID: 12706]: Cho một số phát biểu sau đây về các gen trên ADN vùng nhân của tế bào nhân sơ?

(1) Một số gen không có vùng vận hành.

(2) Các gen đều đuợc nhân đôi và phiên mã cùng một lúc.

(3) Các gen đều có cấu trúc dạng vòng.

(4) Số lượng gen điều hòa thuờng ít hơn gen cấu trúc.

(5) Mỗi gen đều có nhiều alen trên mỗi phân tử ADN.

(6) Các gen đều có cấu trúc mạch kép.

Số phát biểu đúng là:

A. 2. B. 3. C. 1. D. 2.