(1.0 ĐIỂM) THU GỌN VÀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

Bài 4: (1.0 điểm) Thu gọn và tính giá trị của biểu thức:

2

2

(x y) 2(x y)(x y) (x y)    tại x = -10