BÀI 23. MỘT VẬT SÁNG AB CÓ DẠNG MŨI TÊN ĐẶT VUÔNG GÓC VỚI TRỤC CHÍNH C...

155: Độ bội giác của một kính lúp là 2,5x. Tiêu cự của kính lúp có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:A. 100cm. B. 1 dm. C. 0,1cm. D. 1cm.