(2 ĐIỂM) MỘT HÌNH VUÔNG VÀ MỘT TAM GIÁC ĐỀU CÙNG NỘI TIẾP MỘT ĐỜ...

Bài 6 (2 điểm)

Một hình vuông và một tam giác đều cùng nội tiếp một đờng tròn

đơn vị sao cho một cạnh của tam giác song song với một cạnh của

hình vuông. Tính diện tích phần chung của tam giác và hình vuông.