CHO A = [1; +) , B = [-1; 3)

Câu 1: (2,5 điểm) : Cho A = [1; +) , B = [-1; 3) .

a) Liệt kê tất cả các số nguyên thuộc tập B.

b) Tìm A  B , A  B , B \ A , C B .