CHO HÀM SỐ F(X) XÁC ĐỊNH TRÊN R \{−1; 1} VÀ THỎA MÃN F0(X) = 1...

Câu 48. Cho hàm số f(x) xác định trên R \{−1; 1} và thỏa mãn f

0

(x) = 1

x

2

− 1 . Biết f(−3) + f (3) = 0

Å 1

Å

ã

− 1

và f

= 2. Tính T = f (−2) + f(0) + f(5).

+ f

2

A. 1

2 ln 2 − 1. B. ln 2 + 1. C. ln 2 − 1. D. 1

2 ln 2 + 1.