QUY TRỠNH SẢN LỢI THỦY SẢN TRONGXUẤT VÀ BẢO VỆ NƯỚC VÀ NGUYỜNMỤI T...

2. Quy trỡnh sản

lợi thủy sản trong

xuất và bảo vệ

nước và nguyờn

mụi trường nuụi

thủy sản

nhõn ảnh hưởng

đến nguồn lợi thủy

sản?

TN:

TL: 4 đ =40%

2 đ = 50%

2 đ = 50%

Sổ điểm

4 điểm

4 điểm

2 điểm

Tỉ lệ %

4 điểm = 40%

4 điểm = 40%

2 điểm = 20%

PGD&ĐT THÀNH PHễ́ ĐIỆN BIấN PHU

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012

TRƯỜNG THCS THANH TRƯỜNG

MễN: CễNG NGHỆ LỚP 7

THỜI GIAN: 45 PHÚT

Họ và tờn: ...

Ngày...tháng... năm 2012

Lớp: 7B...

Điểm:...

ĐỀ BÀI

Cõu 1: Trỡnh bày vai trũ cỏc chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuụi?

Cõu 2: Chuồng nuụi cú vai trũ như thế nào? Nờu tiờu chuẩn của một chuồng nuụi hợp vệ sinh?

Cõu 3: Nờu cỏch phũng trị bệnh cho vật nuụi ?

Cõu 4: Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và trong đời sống xã hội?

Cõu 5: Hãy cho biết hiện trạng nguồn lợi thủy sản trong nước? nguyờn nhõn ảnh hưởng đến

nguồn lợi thủy sản?

BÀI LÀM

...