KHOANH VÀO CHỮ ĐẶT TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:a) Tổng của 291807 và 475869 là:A.757576 B. 767676 C. 757676 D. 767576b) Hiệu của 516273 và 394857 là :A.122416 B. 767676 C. 757676 D. 767576c) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 25m

2

7 dm

2

= …… cm

2

là:A. 2570 B. 25700 C. 250700 D. 25070d) Phân số 5/6 lớn hơn phân số:A. 6/7 B. 6/6 C. 5/4 D. 4/5