TRONG CẤU TRÚC HỆ SINH THÁI, THỰC VẬT THUỘC NHÓM

Câu 22. Trong cấu trúc hệ sinh thái, thực vật thuộc nhóm: A. sinh vật sản xuất. B. sinh vật tiêu thụ. C. sinh vật phân giải. D. sinh vật bậc cao.