TRẬN CHIẾN ĐẤU ÁC LIỆT NHẤT TRONG CHIẾN DICH BIÊN GIỚI THU-ĐÔN...

Câu 32. Trận chiến đấu ác liệt nhất trong Chiến dich Biên giới thu-đông 1950 là trận nào?A.Thất Khê B.Cao Bằng C.Đông khê D.Đình lậpCõu 33. Với thắng lợi của chiến dịch nào trong cuộc khỏng chiến chống Phỏp, quõn dõn ta đã giànhđược quyền chủ động chiến lược trờn chiến trường chớnh Bắc Bộ?A. Chiến dịch Việt Bắc 1947. B. Chiến dịch Biờn Giới 1950C. Chiến dịch Quang Trung 1951. D. Chiến dịch Hoà Bỡnh 1952