HỖN HỢP KHÍ TRONG XI LANH CỦA ĐỘNG CƠ TRƯỚC KHI NÉN CÓ ÁP SUẤT 0,8 AT,...

Câu 9: Hỗn hợp khí trong xi lanh của động cơ trước khi nén có áp suất 0,8 at, nhiệt độ 52

0

C. Sau khi nén thể tích giảm 5 lần có áp suất 8 at . Nhiệt độ lúc này là: A: 83,2

0

C B: 650

0

C C: 166,4

0

C D: 377

0

C