BÀI 2 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG ( TIẾP THEO ) B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT

4.3.Tiến trình bài học:

Lưu huỳnh đioxit còn được gọi là khí sunfu rơ, có công thức SO

2

. Lưu huỳnh đioxit

có những tính ứng dụng gì, điều chế như thế nào?

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung

B/ LƯU HUỲNH ĐIOXIT SO

2

I/ Lưu huỳnh đioxit có những tính

Hoạt động 1 :Tìm hiểu tính chất của

lưu huỳnh đioxit. ( 20 phút)

chất gì?

Phương pháp : vấn đáp

Tính chất vật lí :