KẾT LUẬN NÀO SAU ĐÂY KHÔNG ĐÚNG ĐỐI VỚI TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA...

Câu 407.

Kết luận nào sau đây không đúng đối với tính chất hoá học của iot?

A.

Iot vừa có tính oxihoa, vừa có tính khử.

B.

Tính oxihoa của I

2

> Br

2

.

C.

Tính khử của I

2

>Br

2

.

D.

I

2

chỉ oxihoa được H

2

ở nhiệt độ cao tạo ra khí HI.