CÂU 1. CHO A = {4; 5; 6; 7; 9}, B = {2; 3; 6;8}. CÂU NÀO DƯỚI ĐÂY LÀ S...

2/ Cho hai tập hợp : H =  a , b , c  và K =  b , c , a , d  Ta có :

a/ H K b/ H K c/ H K d / K H