VIẾT CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG SAU

Câu 9: Viết các phương trình phản ứng sau:

a. vinylaxetat + H 2 O/H 2 SO 4 loãng

b. phenylaxetat + NaOH

c. metylaxetat + KOH

Giải: CH 3 COOCH=CH 2 + H 2 O  

H

2

SO

4

,t

0

 CH 3 COOH + CH 3 CHO

CH 3 COOC 6 H 5 +2NaOH 

t

0

CH 3 COONa + C 6 H 5 ONa + H 2 O

CH 3 COOCH 3 + KOH  

t

0

CH 3 COOK + CH 3 OH