CHO HÌNH V BÊN. EM HÃY KHOANH TRÒN VÀO CÂU ĐÚNGẼAA. A D VÀ B D ...

Câu 1: Cho hình v  bên. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng

A

A. A  d và B d

      B. A  d và B d       C. A  d và B d

       D. A  d và B d