(2Đ)- PHẢN ỨNG THẾ LÀ GÌ

Câu 1: (2đ)- Phản ứng thế là gì ? Cho ví dụ ?- Nêu các cách thu khí hiđro khi điều chế trong phòng thí nghiệm ?