CÂU 14 DIÖN TÝCH H×NH QU¹T TRSSN B¸N KÝNH 3 CM LΜ 0,9 Π (CM2). TH× SÈ ®...

22.Trên hình 8, số đo góc QMN bằng 20

0

, số đo góc PNM bằng 10

0

. Số đo của góc x bằng

A. 15

0

. B. 20

0

. C. 25

0

. D. 30

0

B

A

C

D

O

A M

E

F

M

(h.10)

(h.11)

(h.9)

(h.12