(6,0 ĐIỂM). VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TRÊN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL, NH...

Bài 2 (6,0 điểm). Viết chương trình trên ngôn ngữ lập trình PASCAL, nhập vàohai số tự nhiên x, y sao cho chương trình chỉ cho nhập các số tự nhiên x, y thỏamãn 4

x < 53 và 59 < y

121.- In ra màn hình các số lẻ chia hết cho 3 trong khoảng từ x đến y và đếmcó bao nhiêu số như vậy.- In ra màn hình các số chính phư

ơng m sao cho x < m < y và đếm có bao

nhiêu số m.

Chương trình tham khảo ĐiểmUses Crt;var x,y,i,d:longint;0,5BEGINClrScr; d:=0;Write(‘Nhap so tu nhien x, y =');Readln(x,y); While ((x<4) OR (x>=53) OR ( y<=59) OR (y>121) ) do BeginWrite(‘Nhap lai x, y thoa man 4<=x< 53 va 59<y<=121’); Readln(n); end;writeln(‘Cac so le chia het cho 3 thoa man la:');for i:=x to y do if (i mod 2<>0)and(i mod 3=0) then begin write(i:6); d: = d+1; end;writeln;writeln('Co tat ca:',d,' so le chia het cho 3');writeln('Cac so chinh phuong lon hon’, x:4,’va nho hon’, y:4, ‘la: ‘);d:=0;For i: = x +1 to y -1 do IF sqr(trunc(sqrt(i))) = i then Begin write (I: 7); d:=d+1; end;writeln; writeln(‘ Co tat ca ‘,d:6,’ so chinh phuong’);readln;End.

Bộ Test thử

Dữ liệu vào Dữ liệu ra3 64Nhap lai x, y thoa man 4<=x< 53 va 59<y<=1214 64Cac so le chia het cho 3 thoa man la: 9 15 21 27 33 39 45 51 57 63Co tat ca: 10 so le chia het cho 3Cac so chinh phuong lon hon 4 va nho hon 64 la:9 16 25 36 49 Co tat ca 5 so chinh phuong