. ANKEN CH 2 – CH = CH – CH 3 CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ RƯỢU NÀO SAU...

65/. anken CH 2 – CH = CH – CH 3 có thể được điều chế từ rượu nào sau đây :

A. CH 3 – CHOH – CH 2 – CH 3 B. CH 3 – CH 2 – CH 2 – CH 2 OH

C. CH 3 – CHOH – CHOH – CH 3 D. Cả A và B