WHAT IS SHE GOING TO DO NEXT WEEK

5.What is she going to do next week?

...

C.Writing:(2,5 points): Viết lại cỏc cõu sau khụng làm thay đổi ý nghĩa của cõu: (2,5 points)