TRONG SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT MÁY PHÁT THANH VÔ TUYẾN KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NÀO...

Câu 21: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

A. Mạch khuyếch đại. B. Mạch tách sóng. C. Anten. D. Mạch biến điệu.