( 5 ĐIỂM) THẾ NÀO LÀ SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI

Câu 1: ( 5 điểm) Thế nào là sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục? Ý nghĩa của việc nghiên cứu các quy luật sinh trưởng, phát triển của vật nuôi.