LẬP CÁC PTHH SAU VÀ CHO BIẾT TỈ LỆ GIỮA CÁC CHẤT TRONG MỖI PHẢN...

Câu 2.Lập các PTHH sau và cho biết tỉ lệ giữa các chất trong mỗi phản ứng.

a. K + O

2

K

2

O b. Al

2

O

3

+ H

2

SO

4

Al

2

(SO

4

)

3

+

H

2

O