ĐIỀU NÀO SAU ĐÂY LÀ SAI KHI NÓI VỀ QUANG PHỔ LIÊN TỤC.A. QUANG PHỔ LIÊ...

Câu 30: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục.

A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

B. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.

C. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra.

D. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

---