CÓ 2 ESTE CÓ ĐỒNG PHÂN CỦA NHAU VÀ ĐỀU DO CÁC AXIT NO ĐƠN CH...

6. Có 2 este có đồng phân của nhau và đều do các axit no đơn chức và ruợu no đơn chức tạo thành .Để xa phòng hoá 22,2 gam hốn hợp 2 este nói trên phải dùng vừa hết 12 gamNaOH nguyên chất. Công thức phân tử của 2 este là:A. HCOOC

2

H

5

và CH

3

COOCH

3

B. C

2

H

5

COOCH

3

và CH

3

COOCH

3

C. CH

3

COOC

2

H

5

và HCOOC

3

H

7

D. Không xác định được