CHỌN CÂU ĐÚNG. GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN CỦA MỖI KIM LOẠI LÀA. CÔNG LỚN NHẤT...

Câu 25: Chọn câu đúng. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

B. bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

C. công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

D. bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.