CHO CÁC SỰ KIỆN SAU VỀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA OPERON LAC VI KHUẨN E

Câu 14 [V-ID: 13062]: Cho các sự kiện sau về mô hình hoạt động của operon Lac vi khuẩn E. coli:

(1) Gen điều hoà chỉ huy tổng hợp một loại prôtêin ức chế.

(2) Prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành của opêron

(3) Vùng vận hành đuợc giải phóng, các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN

(4) Các gen cấu trúc không đuợc phiên mã và dịch mã.

(5) Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hoá chất ức chế

(6) mARN được dịch mã tạo ra các enzim phân giải lactozo

Khi môi trường có lactozo thì trình tự diễn ra của các sự kiện là

A. 1 → 2 → 4. B. 1 → 2 → 3 → 6. C. 1 → 2 → 3 → 5 → 6. D. 1 → 5 → 3 → 6.