TRONG THÍ NGHIỆM Y-ÂNG VỀ GIAO THOA ÁNH SÁNG, CHO NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG...

25,5mm. Từ M đến N có bao nhiêu vân sáng và bao nhiêu vân tối ?

A. 7 vân sáng và 7 vân tối B. 7 vân sáng và 6 vân tối

C. 6 vân sáng và 7 vân tối D. 6 vân sáng và 6 vân tối