1. KHỐI KHÍ NÓNG HÌNH THÀNH

Câu 1.1. Khối khí nóng hình thành:

A.Trên vĩ độ thấp. B.Trên vĩ độ cao. C.Trên biển và đại dương. D.Trên đất liền.