ĐƠN VỊ CỦA CÔNG SUẤT ĐIỆN ĐƯỢC KÍ HIỆU LÀ

Câu 6: Đơn vị của công suất điện được kí hiệu là:

A. W(Oát). B. J(Jun). C. Kwh(Kilôoát.giờ) D. V(Vôn)