KHI NÓI VỀ THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG, PHÁT BIỂU NÀO SAU ĐÂY LÀ ĐÚNG

Câu 16: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.

B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.

C. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

D. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.