CHO HÀM SỐ Y = F X ( ) CÓ ĐỒ THỊ NHƯ HÌNH VẼ BÊN. CÓ BAO NHIÊU GIÁ...

Câu 42: Cho hàm số y = f x ( ) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để

phương trình f f x ( ) + m = 0 có đúng 3 nghiệm phân biệt.

A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 1.