MỘT BỨC XẠ CÓ BƯỚC SÓNG 0,5ΜM. HÃY TÍNH NĂNG LƯỢNG CỦA PHÔTÔN TRONG BỨ...

Câu 12: Một bức xạ có bước sóng 0,5µm. Hãy tính năng lượng của phôtôn trong bức xạ này.

A. 39,75.10

-19

J B. 397,5.10

-19

J C. 3,975.10

-18

J D. 3,975.10

-19

J