(3.5 ĐIỂM) KHÁI QUÁT CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN TRONG NHỮ...

Câu 2 (3.5 điểm) Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1945 -2000. Nét mới trong chính sách đối ngoại của Nhật sau năm 1973 là gì?