BÀI 2 ĐIỀN DÚNG Đ SAI S CÂU Đ S MUỐN TRỪ MỘT PHÂN SỐ, TA...

Câu 5: (3.0 đ)

Trên mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho: góc xOy = 50

0

và góc

xOz = 100

0

.

a/ Trong ba tia, Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b/ Tính số đo góc yOz. So sánh: góc xOy và góc yOz.

c/ Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

 