TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Câu 18.  Tập nghiệm của bất phương trình:  3 x   5 x   1 11   x x  1   là  S a b ; . Tính 

 

2

P a b

A.  2  .  B.  5 .  C.   2  .  D. 

1

 .