CÂU 3( 2 ĐI M)ỂCÂY 1 LÁ M MẦ CÂY 2 LÁ M MẦKI U RỂ Ễ R C CỄ Ọ CHÙMKI U...

3,6 4, 5S  lá m m trong phôiố ầ  1 lá m mầ 2 lá m mầD ng thânạ  c , c tỏ ộ G , c , leo, bòỗ ỏNgười ra đT  (nhóm)tr ưởng duy tBGH duy tPh m Th  Bích H ng Nguy n Th  Ph ương Nguy n Th  Thanh Huy n Th o