ĐOẠN VĂN TRÊN THUỘC THỂ LOẠI TRUYỆN NÀO

1. Đoạn văn trên thuộc thể loại truyện nào?

A. Truyền thuyết

B. Cổ tích;

C. Truyện cười;

D. Truyện cổ dân gian.