CHỌN D.GỌI H LÀ HÌNH CHIẾU CỦA A TRÊN MẶT PHẲNG (BCD). GỈA THI...

Câu 45. Chọn D.Gọi H là hình chiếu của A trên mặt phẳng (BCD). Gỉa thiết

có BC vuông góc AB nên BC vuông góc với HB, tương tự, CD vuông góc với

HD, suy ra HBCD là hcn.

   

0

/ / ; ; 60 .

HB CDAB CDAB HBABH

Ta có

tan  AH 3 .

ABH AH a AC

HB   

Tam giác ABH vuông tại H, có

Có hình cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là hình cầu ngoại tiếp hình chóp

A.HBCD , có H, B, D nhìn đoạn AC dưới một góc 90

0

nên bán kính hình cầu

2 6

AC AH a

2 2 2 .

R   

ngoại tiếp hình chóp A.HBCD là

Vậy diện tích cần tính là S  4  R

2

 6  a

2

.