(2,5 ĐIỂM). MỘT KHU VƯỜN HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI LÀ 30 M, BIẾ...

Bài 3 (2,5 điểm). Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30 m, biết 3

2 chiều rộng bằng

chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn.

b) Biết 60% diện tích của mảnh vườn là trồng hoa, còn lại là ao thả cá. Tìm tỉ số phần trăm

diện tích ao thả cá và diện tích mảnh vườn.