(3Đ) VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG THOÃ MÃN MỘT TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN SAU

Câu 3 : (3đ)

Viết phương trình đường thẳng thoã mãn một trong các điều kiện sau:

a)Đi qua điểm A(1;2) và có hệ số góc là 3

b)Song song với đường thẳng y = - x – 4 và đi qua điểm B(-1; 3)