HẠT NHÂN 23892U CÓ CẤU TẠO GỒM

Câu 29: Hạt nhân

23892

U có cấu tạo gồm:

A. 238 prôtôn và 146 nơtron; B. 92 prôtôn và 146 nơtron;

C. 238 prôtôn và 92 nơtron; D. 92 prôtôn và 238 nơtron;