CHO ĐOẠN MẠCH GỒM ĐIỆN TRỞ THUẦN R, TỤ ĐIỆN C VÀ CUỘN DÂY THUẦN CẢM L...

Câu 22: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Z là

tổng trở của mạch. Điện áp hai đầu mạch u = U c

0

os(   t + ) và dòng điện trong mạch i = I c

0

os  t . Điện

áp tức thời và biên độ hai đầu R, L, C lần lượt là u

R

, u

L

, u

C

và U

0R

, U

0L

, U

0C

. Biểu thức nào là đúng?

2 2

u u

u u

C L

1

R L

1

R

1

L

1

A.

U + U = B.

U + U = C.

U + U =

U + U = D.

0 0R LC LLR